WARUNKI UŻYTKOWANIA


Witamy w nowej witrynie!

Mamy nadzieję, że nasza nowa witryna jest jest atrakcyjna i pełna przydatnych informacji. Zapraszamy do regularnego odwiedzania i polecenia jej swoim przyjaciołom, znajomym i rodzinie.

Jeśli chodzi o kwestie prawne, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania i przestrzeganie ich. Odwiedzając naszą witrynę i korzystając z niej, automatycznie zgadzasz się na poniższe warunki. Prywatność i bezpieczeństwo w sieci są dla nas bardzo ważne i chcemy, by wszyscy niezależnie od wieku mogli bez obaw poruszać się po naszej witrynie i mądrze korzystać z Internetu Prosimy o przeczytanie naszej Polityki dotyczącej plików cookie i prywatności, która zawiera dodatkowe informacje.

Baw się dobrze w nowej witrynie Chuggington!

DEFINICJE
W niniejszych warunkach użytkowania obowiązują następujące definicje: „Ludorum” oznacza firmę Ludorum Plc, której siedziba znajduje się pod adresem: 10 The Old Power Station, 121 Mortlake High Street, London SW14 8SN w Wielkiej Brytanii i jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 05819219. Nasz numer VAT to 892 2056 18.
„Produkty”, „Pobrania” i „Usługi” oznaczają wszelkie produkty, które można uzyskać bezpłatnie bezpośrednio lub przez łącze na na stronie XXXXXXX lub w innej witrynie Ludorum.

„Witryna” oznacza stronę XXXXXXX wraz ze wszystkimi aplikacjami internetowymi z XXXXXXX lub innych stron internetowych Ludorum.


OGÓLNE UŻYTKOWANIE WITRYNY
Dostęp i korzystanie z XXXXXXXX podlegają warunkom określonym w niniejszym dokumencie oraz obowiązującym przepisom prawa. Firma Ludorum Plc („Ludorum”) może zmieniać te warunki, dlatego należy regularnie sprawdzać, czy nie zostały zmienione.

Ludorum stara się zapewnić, że wszystkie informacje zawarte w tej witrynie (dostarczone przez nas jako część Usług lub Produktów) są poprawne i aktualne, jednak przedstawiane informacje mają charakter ogólny i nie mogą obejmować wszystkich szczegółów związanych tematami, o których mowa w Witrynie. Ludorum nie udziela żadnych gwarancji lub poręczeń co do ich dokładności.

W związku z tym należy pamiętać, że materiały zawarte w Witrynie są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią porady prawnej lub innej profesjonalnej porady, ani też nie powinny być traktowane jako takie.

Wszyscy użytkownicy zgadzają się na dostęp do witryny XXXXXXXX i korzystanie z jej zawartości na własne ryzyko. Ani Ludorum, ani żadna ze stron uczestniczących w projektowaniu, tworzeniu lub dostarczaniu tej witryny internetowej nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, przypadkowe, następcze, pośrednie lub kary wynikające z dostępu, używania lub niemożności korzystania z niniejszej witryny oraz błędów lub zaniedbań w jej zawartości.

Ludorum nie udziela żadnych gwarancji lub poręczeń dotyczących jakichkolwiek innych witryn poza Ludorum. Ludorum dokłada wszelkich starań, aby udostępniać łącza wyłącznie do witryn, które spełniają nasze najwyższe standardy. Jednakże, Ludorum nie ma żadnej kontroli nad łączami prowadzącymi do witryn Ludorum ze stron internetowych innych firm. Korzystając z witryny nienależącej do Ludorum należy pamiętać, że jest ona całkowicie niezależna od Ludorum. Ludorum nie może monitorować ani przeglądać treści wszystkich witryn i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści jakichkolwiek stron poza swoją witryną. Ponadto, Ludorum nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści lub korzystanie z strony trzeciej, która łączy się z witryną XXXXXXXXX. Nie mamy żadnej kontroli nad zasadami ochrony prywatności na stronach internetowych powiązanych łączami z lub do naszej witryny. Należy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie i prywatności oraz zasadami obowiązującymi dla stron zawierających łącza to tej witryny. Każdy odwiedzający Witrynę ma obowiązek podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności, aby zapewnić korzystanie z Internetu bez udostępniania materiałów obraźliwych. Z łącz ze stronami poza tą witryną można korzystać na własne ryzyko.

Korzystając z witryny XXXXXXXXX każdy użytkownik zobowiązuje się do niepublikowania i nieprzekazywania materiałów obraźliwych, szkodliwych, nielegalnych, zawierających groźby, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, obraźliwych, nienawistnych, podżegających, dyskryminujących, pornograficznych lub obrażających uczucia religijne, a także materiałów, które mogłyby stanowić lub zachęcać do zachowań uznawanych za przestępstwo kryminalne, pociągających za sobą odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszających prawo. Ludorum zastrzega sobie prawo do podjęcia takich działań, jakie uzna za stosowne, w przypadkach wykorzystywania witryn Ludorum do rozpowszechniania takich materiałów.

Należy pamiętać, że wszystkie znaki towarowe, logotypy, projekty graficzne, nazwy produktów, niezależnie od tego, czy są one drukowane w dużym formacie i czy są oznaczone jako zastrzeżone, są znakami towarowymi firmy Ludorum, jej podmiotów zależnych, filii i powiązanych firm bądź ich licencjodawców lub partnerów joint venture. Rozpowszechnianie, pobieranie, edytowanie, modyfikowanie, ponowne użycie, reprodukcja, publikowanie, odtwarzanie, przesyłanie, wyświetlanie lub inne użycie tych znaków towarowych lub innych materiałów, o ile nie zostało dozwolone w niniejszym dokumencie, jest zabronione i może naruszać prawa autorskie, przepisy dotyczące pomówienia lub zniesławienia, prawo do prywatności, a także przepisy telekomunikacyjne. Ponadto należy pamiętać, że Ludorum aktywnie monitoruje działania użytkowników i bezwarunkowo egzekwuje wszystkie prawa własności intelektualnej w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo.

Zamieszczając lub przesyłając materiały, takie jak zdjęcia, opisy czy relacje, użytkownik automatycznie wyraża zgodę na przyznanie firmie Ludorum i jej spółkom stowarzyszonym prawa do ich używania na całym świecie w Witrynie i na innych stronach Ludorum, na kanale YouTube, w serwisach społecznościowych, w naszych materiałach marketingowych oraz do celów biznesowych. To prawo użytkowania uważa się za nieodpłatne, nieodwołalne, niewyłączne i stanowiące licencję na używanie, odtwarzanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych i rozpowszechnianie takich materiałów lub zamieszczanie ich z wykorzystaniem dowolnych form, nośników i technologii, które są obecnie znane lub zostaną opracowane w przyszłości.

Ponadto takie materiały będą uważane za złożone w imieniu dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego i zgodnie z odpowiednimi prawami autorskimi stają się własnością Ludorum.

Inaczej mówiąc, wszystko, co przesyłają nam użytkownicy, niezależnie od tego, czy prosiliśmy ich o to, jest uważane za dobrowolnie oddane nam do dowolnego wykorzystania przez Ludorum bez żadnych opłat. Użytkownik zaświadcz, że przesyłane materiały są oryginalne, są jego własnością i nie naruszają praw osób trzecich.

Kiedy witryna XXXXXXX przedstawia treść wymagającą rejestracji (np. nasz biuletyn witryny lub program marketingu konsumenckiego ECRM), wymagamy potwierdzenia zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Warunki użytkowania to jeden z elementów wymagających przeczytania i potwierdzenia zgody.

DOSTĘP DO WITRYNY
Dostęp do naszej witryny jest dozwolony czasowo i zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia lub zmiany świadczonych usług bez uprzedzenia (patrz poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiejkolwiek przyczyny nasza Witryna jest niedostępna w jakimś momencie lub okresie.

JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE
Sądy angielskie stanowią jurysdykcję niewyłączną w odniesieniu do jakichkolwiek roszczeń wynikających lub związanych z korzystaniem z naszej Witryny.

Niniejsze warunki oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub związane z nimi bądź ich przedmiotem i sformułowaniem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii.

WĄTPLIWOŚCI
Jeśli masz wątpliwości lub pytania dotyczące materiałów lub zawartości naszej Witryny, prosimy o kontakt pod adresem: compliance@ludorum.com

ZNAKI TOWROWE
Chuggington jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Ludorum Plc.